June 20, 2021

Мөнгөлөг Мэдээлэл

Мэдээ Мэдээлэл

Тэтгэврийн зээл тэглэсэнтэй зэрэгцүүлэн Ард түмэн хэрэглээний зээлийг нэг удаа тэглэхийг шаардаж байна.

 

Эдийн засгийн хүндрэлтэй нөхцөлийн улмаас эргэн төлөлт нь доголдсон хэрэглээний зээлд бүтцийн өөрчлөлт хийж, хугацааг сунгах арга хэмжээг энэ оны 12-р сарын 31-ний өдрийг дуустал хэрэгжүүлэх шийдвэрийг Монголбaнкнаас гаргасан.

Энэхүү арга хэмжээний үр дүнд зээлдэгчдийн з,элийн сарын төлбөр буурч, зээлдэгчийн гар дээр үлдэх орлого нэмэгдэнэ гэж Төв банк үзэж байна.

Зөвхөн эдийн засгийн хүндрэлтэй нөхцөл байдлын улмаас зээлийн эргэн төлөлт дoголдсон, орлого нь буурч, зээлийн анхны гэрээний дагуу зээлийн төлбөрийг төлөх боломжгүй болсон зээлдэгчдийн хувьд энэхүү хөнгөлөлтөд хамрагдах юм.

Түүнчлэн өмнө нь хэрэглээний зээл төлөлтийн хугацааг хойшлуулах хүсэлт гаргаагүй байсан зээлдэгчид дээрх шаардлагыг хангаж байгаа тохиолдолд тухайн банкиндаа хүсэлт гарган, энэ оныг дуустал хэрэглээний з.ээлийн эргэн төлөлтөө хойшлуулах хүсэлт гаргах боломжтой. Ингэхдээ зээлийн хүүг төлөөд явна.

Банкны зүгээс байгууллагын тодорхойлолт, эсвэл дансны хуулга болон бусад холбогдох материалууд дээр үндэслэн орлого тасалдсаныг тогтоодог.

Хэрэглээний зээл гэдэг нь өрх гэр, иргэдийн хувийн хэрэгцээнд зориулагдсан зээлийн бүтээгдэхүүн юм. Тодруулбал, цалингийн зээл, тэтгэврийн зээл, малчны зээл, автомашины зээл, лизинг, кредит картын зээл болон дээрхтэй төстэй бусад зээлийн гэрээ, хэлцлийг хэрэглээний зээлд хамруулдаг.

Тэтгэврийн зээл тэглэсэнтэй зэрэгцээд ковидын улмаас олон сараар ажилгүй орлогогүй болсон иргэд зээлээ төлж чадахгүйд хүрээд байгаа билээ. Ямар нэгэн байдлаар хэрэглээний зээл аваагүй айл өрх ховор. Тэгвэл ард иргэдийн дунд тэтгэврийн зээл тэглэсэн шиг хэрэглээний зээлүүдийнхээ хүүг зогсоож өгөөчээ гэсэн санал банкинд өдөрт хэдэн зуугаараа ирдэг гэнэ.

МУ-ын Ерөнхийлөгч Х.Баттулга та ҮАБЗ-ыг ахин хуралдуулж ахмад буурлуудынхаа тэтгэврийн зээлийг нэг удаа тэглэсэн шиг ард иргэд залуу гэр бүлүүдийнхээ хэрэглээний зээлийг нэг удаа тэглэж өгөөч хэмээн ард түмэн тань хүсэж байна. Таны 2017 оны мөрийн хөтөлбөрт ч уг яриа байсан билээ.

Цар тахалын хэцүү цаг үед иргэдийнхээ эдийн засгийг ганцхан удаа дэмжиж өгөөч. Ард түмэн тань хол хорионы нөлөөнд эдийн засаг нь элгээрээ хэвтсэн гэдгийг мэдэх биз ээ.

Суудлаасаа буухаас өмнө ард түмнийхээ хэрэглээний зээлийг нэг удаа тэглэж өгнө хэмээх үгийг Монголын ард түмэн тань хүлээж байна.

Эдийн засгийн хүндрэлтэй нөхцөлийн улмаас эргэн төлөлт нь доголдсон хэрэглээний зээлд бүтцийн өөрчлөлт хийж, хугацааг сунгах арга хэмжээг энэ оны арванхоёрдугаар сарын 31-ний өдрийг дуустал хэрэгжүүлэх шийдвэрийг Монголбaнкнаас гаргасан. Энэхүү арга хэмжээний үр дүнд з,ээлдэгчдийн з,ээлийн сарын төлбөр буурч, зээлдэгчийн гар дээр үлдэх орлого нэмэгдэнэ гэж Төв банк үзэж байна.

Зөвхөн эдийн засгийн хүндрэлтэй нөхцөл байдлын улмаас з.ээлийн эргэн төлөлт дoголдсон, орлого нь буурч, з.ээлийн анхны гэрээний дагуу з.ээлийн төлбөрийг төлөх боломжгүй болсон з.ээлдэгчдийн хувьд энэхүү хөнгөлөлтөд хамрагдах юм. Түүнчлэн өмнө нь хэрэглээний з.ээл төлөлтийн хугацааг хойшлуулах хүсэлт гаргаагүй байсан з.ээлдэгчид дээрх шаардлагыг хангаж байгаа тохиолдолд тухайн банкиндаа хүсэлт гарган, энэ оныг дуустал хэрэглээний з.ээлийн эргэн төлөлтөө хойшлуулах хүсэлт гаргах боломжтой.

Банкны зүгээс байгууллагын тодорхойлолт, эсвэл дансны хуулга болон бусад холбогдох материалууд дээр үндэслэн орлого тасалдсаныг тогтоодог. Хэрэглээний з.ээл гэдэг нь өрх гэр, иргэдийн хувийн хэрэгцээнд зориулагдсан з.ээлийн бүтээгдэхүүн юм. Тодруулбал, цалингийн з.ээл, тэтгэврийн з.ээл, малчны з.ээл, автомашины з.ээл, лизинг, кредит картын зээл болон дээрхтэй төстэй бусад зээлийн гэрээ, хэлцлийг хэрэглээний зээлд хамруулдаг.

Тэтгэврийн з.ээл тэглэсэнтэй зэрэгцээд ковидын улмаас олон сараар ажилгүй орлогогүй болсон иргэд з.ээлээ төлж чадахгүйд хүрээд байгаа билээ. Ямар нэгэн байдлаар хэрэглээний з.ээл аваагүй айл өрх ховор. Тэгвэл ард иргэдийн дунд тэтгэврийн .ээл тэглэсэн шиг хэрэглээний зээлүүдийнхээ хүүг зогсоож өгөөчээ гэсэн санал банкинд өдөрт хэдэн зуугаараа ирдэг гэнэ.